ترمينال صفه اصفهان
خدمات مهندسی مراحل اول و دوم كارهای تاسيسات مكانيكی و الكتريكی ترمينال صفه 
کار فرما : شهرداری اصفهان - سازمان ترمینال های مسافربری
محل اجرا : اصفهان
متراژ کل :  15000 متر مربع 
نوع کاربری : خدماتی
آخر بعد قبل اول